Δομή Π.Φ.Σ.

ΔΟΜΗ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Φ.Σ.) είναι το δευτεροβάθμιο επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο των φαρμακοποιών και αποτελεί ιδιαίτερο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) δηλαδή αποκεντρωμένη και αυτοδιοικούμενη Δημόσια Υπηρεσία. (άρθρο 58 & Β περί Ν.1339/85)

ΜΕΛΗ

Μέλη του ΠΦΣ είναι οι 54 φαρμακευτικοί Σύλλογοι ,οι οποίοι εκπροσωπούνται σε αυτόν δι' αντιπροσώπων, που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών τους.

ΣΚΟΠΟΙ

Η εποπτεία των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων και η ενημέρωση τους επί των τρεχόντων φαρμακευτικών θεμάτων.

Η πιστή εφαρμογή της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας

ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Αναπληρωτή Γραμματέα, ένα Ταμία και εννέα Συμβούλους (15 μέλη) που εκλέγονται ανά τριετία από τους αντιπροσώπους του ΠΦΣ και των Φαρμακευτικών Συλλόγων (άρθρο 58,&A περ 1-2 Ν.1339/85)

β) Την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων η οποία είναι το Ανώτατο Όργανο αυτού (άρθρο 2 Ν.328/76) και

γ) Το Ανώτατο φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο προεδρεύεται από δικαστικό λειτουργό (Εφέτη) και επιλαμβάνεται της εξετάσεως των Εφέσεων των τιμωρηθέντων από τα τοπικά Πειθαρχικά Συμβούλια φαρμακοποιών για παραβάσεις των Νόμων και της Δεοντολογίας

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α) Ν.3601/28 «Περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων» (ΦΕΚ Α! 119/1928)

β) Ν. 1384/38 «Περί τροποποιήσεως ενιαίων Διατάξεων του Νόμου 3601 «Περί φαρμακευτικών συλλόγων» (ΦΕΚ Α! 362/28)

γ) Ν.328/1976 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της φαρμακευτικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α! 128/76,άρθρα 1-5) και

δ) Ν.1539/85 «Ένταξη επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α! 64/85 άρθρου 58)


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου