Ν. 4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΟΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4139/13 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις χορήγησης Ναρκωτικών φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς καθώς και τις ποινές σε περίπτωση παράβασης των σχετικών άρθρων. 

Τα άρθρα που αναφέρονται στον σχετικό νόμο και αφορούν τα φαρμακεία είναι τα εξής: 8,9,11,14,22Posted by admin