ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Αθήνα, 28/2/2017

Νεώτερες  οδηγίες για την τιμολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Posted by admin