ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ COMMISSION ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 

1.       Μεγαλύτερη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων

2.       Χρήση κλινικών δεδομένων και οδηγιών.

3.       Εξοικονομήσεις πόρων από τους φαρμακευτικούς προϋπολογισμούς των Μ-Κ

4.       Μέτρα προ της χρήσης γενοσήμων

5.       Κεντρικές μέθοδοι προμηθειών για τα Μ-Κ

6.       Ενδυνάμωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

7.       Μέτρα λιτότητας έως ορίου εμφάνισης ανισορροπιών στην περίθαλψη

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

1.       Πρόταση οδηγίας για τα βιοτεχνολογικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές

2.       Πρόταση νέας οδηγίας για την προστασία των data

3.       Πρόταση νέας οδηγίας για το ωράριο λειτουργίας

4.       Πρόταση οδηγίας για τη διαφάνεια (πρωτοβουλία διαφανών διαδικασιών που αφορούν τα ΜΥΣΥΦΑ)

5.       Γενικές κατευθύνσεις Καλής Πρακτικής Διανομής (GDP) ως Κανονισμoύ

6.       Ρυθμίσεις τιτλοδοτήσεων

7.       Πρόταση οδηγίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (περιλαμβάνει συστάσεις για τις πωλήσεις  μέσω internet)

8.       Πρόταση οδηγίας για την φαρμακοεπαγρύπνηση (περιλαμβάνει και το μέρος των πωλήσεων μέσω internet)

9.       Ρυθμίσεις απαιτήσεων από τα βοτανικά προϊόντα  για την υγεία

10.   Αναμονή των εκτελεστικών πράξεων γα την οδηγία για τα διασυνοριακά  δικαιώματα ασθενών. Διεργασίες στα Μ-Κ. Διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγή. Χρήση ΙΝΝ?

11.   Αναμονή των εκτελεστικών πράξεων για την οδηγία για την αυθεντικότητα των φαρμάκων. Διεργασίες σε επίπεδο EFPIA-GIRP-PGEU για τη διασφάλιση των database και τη λειτουργία περιφερειακών συστημάτων έναντι κεντρικού οργάνου συλλογής data και την μεταξύ  τους  συνάφεια.

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2012   μέχρι τον Μάρτιο 2014 όλα τα παραπάνω σημεία θα είναι ψηφισμένα και  θα τρέχει ο χρόνος εθνικών προσαρμογών.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 


Posted on Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου